Orman; fazlalığını ağaçların meydana getirdiği, sonsuz mikroorganizma, bitki ve hayvan popülasyonlarının; toprak, su, hava, ışık işbirliğiyle karşılıklı temas ortamında oluşturdukları hayat kısmıdır. Bütün canlılar amacıyla hayati ciddiye sahiptir.

Çeşitli türlerden ağaçların meydana getirdiği yeşil alana orman adı verilir. Dünyamızın akciğerleri olan ormanlar her geride bıraktığımız sene detaylı amaçlarle yok olmaktadır. Dünya yüzeyinin %32’si ormanlarda kaplıdır. Dünyadaki orman arazisi aşağı yukarı olarak 4.126.000.000 hektar kadardır. Bu ormanların %66’sı bakir orman karakterindedir. Dünya ormanlarının 1.126.000.000 hektar kadar bir kısmı iğneli, 2.488.000.000 hektar bölümündeki bölge ise yapraklı ağaçlardan meydana gelen ormanlardır.

Bir sene içersinde 1.900 milyar metre küp üretim yapılmakta, bunun 1.021 milyar metreküpü endüstri bölümünde kullanılıp, 879 milyon metreküpünden yakacak odun elde edilmektedir. Türkiye’de toplam orman kısmının aşağı yukarı olarak değeri, 20.199.296 hektardır. Ülkede genel alana düşen orman kısmı %26,12; şahıs başına düşen alan ise 0,44 hektar kadardır. Ülkemizde toplam orman kısmının 8.856.457 hektarı olağan verimli vasıfta olup, üretimler bu ormanlardan yapılmaktadır.

Geri kalan %46’lık miktardaki bozuk, yetersiz olan orman alanlarının ağaçlandırılarak verimli duruma getirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de ormancılık işleriyle alakalı her konu, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı bünyesine bağlı Orman Genel Müdürlüğü doğrulusunda yürütülmektedir. Şimdi isterseniz ormanların canlılar amacıyla önemini, avantajlarını ve genel olarak bilinmesi gereken verilere geçelim.

Orman Nedir?

Orman Nedir? Orman, flora, ağaç ve hayvani canlıların yaşadığı alandır. Başka bir söyleyişle belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mikroorganizmalar, mantarlar ve detaylı hayvanların, toprakla beraber topluma detaylılik sağladığı ortak hayat kısmıdır.

Bir araya gelen bütün canlıların karşılıklı etkisi neticesi biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve zenginliği çok mühimdir. Bu denge olmazsa ormanların sağlığı ve zenginliğinı güvenliğini sağlamak imkânsız hala gelir.

Gezegenin en yoğun ve en detaylı hayat türlerinin bulunduğu yer ormanlardır. Yeryüzünün üçte birlik kısmını amacıylae alan bu yeşil alanlar yardımıyla bölgesel ve ekonomik döngü sıksık kendisini yeniler.

Fakat insanların hatalı davranış biçimleri, tarımsal faaliyetler, şehirleşme ve yangın gibi sebeplerle her sene milyonlarca dönüm ormanlık alan yok olmaktadır. Ormanların önemini tam olarak anlayabilmek amacıyla ilk olarak bir ağacın sağladığı avantajları bilmeliyiz. Daha sonra da çocuklarımız başta olmak üzere her bireyin bu bilinci kavramasını sağlamalıyız.
Orman Türleri Nelerdir?

Orman Türleri Nelerdir? Ormanlar bulunduğu iklime ya da oluşmasını gerçekleştiren ağaç topluluklarının yapısına göre türlere ayrılmaktadır. Buna göre belli başlı orman tipleri şöyledir;

Ekvatoral Yağmur Ormanları: Dünyanın en canlı, yasenema kapasitesi en yüksek ve en güçlü orman tipidir. Yeşil yapraklı ağaçlardan meydana gelen tropik yağmur ormanında ağaçların üst kısımları zayıf, dalları gevşek, gövdeleri şekilsiz, ağaç kabukları parlaktır. Bu ormanlar ekvator yerlerinde bulunur. Kamerun sahilinde, Hindistan’da, Amazon’da, Endonezya Takım Adalarında, Brezilya’nın doğu sahilinde yaseneış gösterir. Tropik yağmur ormanları 3 gruba ayrılır. Bunlar; mangrov ormanları, muson ormanları ve tayga ormanlarıdır.
Yağmur Yeşili Yapraklı Orman (Kış Ormanı): Tropik bölgelerin, yazları kurak ve çok sıcak, kışları yağmurlu ilkim tiplerinde görülür. Kış ormanı sonbaharda yeşillenir, ilkbaharda yaprağını döker.
Sert Yapraklı Orman: Yazları sıcak ve az yağışlı, kışları ılıman ancak çok yağışlı gölgelerde görülür. En tipik ağaç türleri; defne, yaban zeytini, fıstık çamı, mantar meşesi, kızılçam, Halep çamıdır.
İğne Yapraklı Orman: Kışların sert geçtiği, derli toplu kar ve don yaşanan bölgelerde yaseneış gösterir. Bu tür ormanların çoğunda gövdeler uzun, düz ve dalsızdır.
Galeri Ormanları: Yağmur bakımından fakir, kurak bölgelerde, nehirler boyunca, dar ve geniş şeritler halunda güçlü şekilde büyüyen ormanlardır.
Bataklık Ormanları: Tropik iklimlerin, geniş, sıksık su altında kalan, bataklık yerlerinde görülür.

Ormanların Önemi ve Faydaları Nelerdir?

Ormanların Önemi ve Faydaları Nelerdir? Ormanlardan sıksık faydalanmak, onları güvenliğini sağlamak amacıyla ormancılığın üç asli ilkesi vardır. Bu ilkeler; ormanların genişletilmesi, daimi olarak korunması ve sıksık işletilmesidir. Ormanlar yalnızca ağaçların bulunduğu bir topluluk olarak düşünülmemeli, binlerce canlının bir evi olarak kabul edilmelidir.

Sera Etkisi Nedir? Faydaları ve Zararları Nelerdir?

Sağladığı avantajlar o kadar fazladır ki önümüzdeki 50-60 sene ortamında yer yüzündeki yeşil kısmın azalmaya başladığını gördüğümüzde bizim amacıyla ne denli mühim bulunduğunu daha net bir şekilde kavrayacağız. Ormanların canlılar amacıyla önemi ve sağladığı avantajlar şu şekildedir;

Ormanlar natural dengeyi sağlar, toprağı örgü şeklinde sararak toprak aşınmasını önler.
Doğadaki gıda maddelerinin dolaşımını sağlar. Toprağa düşmüş olan dal ve yapraklar, bakteriler doğrulusunda organik maddeye dönüştürülür.
Ormanlar dinlendirici tesire sahiptir. Milli park alanları, mühim dinlenme yerleridir. Ülkemizde de son senelerde çoğu milli park kısmı oluşturulmuştur.
Odun, kereste ve birtakım endüstri kuruluşlarına ham madde sağlar. Yakacak odun ve kereste üretilir. Bunlar, inşaatta, maden Ocaklarında, kâğıt üretiminde, PTT ve enerji hatlarını taşıma direği olarak kullanılır.
Yabani ve bilhassa av hayvanlarının yaşadığı yerlerdir.
Yağmur ve kar sularını yer altında toplayarak, bunların kaynaklar halunda yüzeye çıkmasını sağlar.
Havadaki oksijen ve karbondioksit dengesini sağlar. Başka bir ifadeyle soluk almamıza yardımcı olurlar. Ağaçlar oksijen solunumu yaparak yaydığımız karbondioksiti emerler. Bir ağaç tek başına 8-10 bireyin günlük oksijen ihtiyacını karşılayabilmektedir. Bu miktar ağaçların çeşidine göre değişkenlik göstermekle beraber, mevsime bağlı olarak da artıp azalabilir.
Kuşlar, detaylı yabani hayvanlar, arılar, böcekler, solucanlar özetle çoğu hayvanın evi ve barınağıdır. Bu amaçla çıkan orman yangınlarında üzülmemiz gereken yalnızca ağaçların yok oluşu değil, bu bölümde hayat sürdüren canlıların da hayatının sona ermesi olmalıdır.
Arılar ve kuşlar yardımıyla ağaçların tohumlarını yayarak tür detaylıliğini sağlarlar.
Sağladığı avantajlar yalnızca burada burada hayat sürdüren hayvanlarla da bitmez. Geçimini yalnızca orman ürünlerinden gerçekleştiren insanlar amacıyla de ormanlar çok mühim bir yere sahiptir.  Ormanlarımız, orman içlerinde ya da kenarlarında hayat sürdüren insanlarımız amacıyla mühim gelir kaynağıdır.
Devasa büyüklükte ağaçlar yemyeşil yaprakları ile resmen bizim amacıyla bir gölgelik vazifesi görürler. Bu hal ormanlarda hayat sürdüren hayvanlar amacıyla yararlı bulunduğu kadar şehirlerdeki insanlar amacıyla de aynı şekilde ciddiye sahiptir. Sağladığı gölgeler yardımıyla ortamın güneşten korunmasını sağlar ve altında tespit edilen canlıları serin tutar.
Bildiğiniz gibi küresel ısınma dünyamızın en mühim problemlerinden biri. Ve son senelerde karbon salınımı ifadesini de eminiz çok sık duymuşsunuzdur. İşte ağaçlar karbon emilimi vazifesi gördüğünden küresel ısınmanın tesirlerini ve süratini azaltmaktadır. Atmosferdeki karbondioksitin azaltılması küresel ısınmaya karşı alınabilecek en mühim tedbirlerden biridir. Bu amaçla çevreciler ısrarla ağaçlandırmaya, yeni fidan dikimine ve ormanlık alanların korunmasına ilgi çekmektedir.
Kendi mikro klimaların oluşturabilir, bölgesel hava olaylarını etkileyebilir, en muhimi de yağmur yağmasına yardımcı olurlar. Dünyada Amazon ormanları, ülkemizde Doğu Karadeniz yöresini numune gösterecek olursak bu bölgenin sıksık yağmur alması etrafındaki tarım alanlarının da su ihtiyacını karşılamasını sağlamaktadır.
Rüzgârın getirdiği hasarları engeller. Aşırı rüzgâr ağaçların ve tarım alanlarının zarar görmesine sebep olur. Ormanlar sık dizilimli ağaçlardan oluştuğu amacıyla rüzgâra karşı bir siper vazifesi görür.
Toprağın erozyon, heyelan ve sel gibi natural afetlere karşı korunmasını sağlar.
Ağaçlar toprakdaki toksinleri uzaklaştırarak temizlenmesine yardımcı olur.
Havadaki tozları karbonmonoksit, kükürtdioksit, azotdioksit gibi detaylı kirletici maddeleri emen ağaçlar bu sayede pis havanın temizlenmesini sağlamaktadır.
Ormanların bir başka yararı gürültü pisliğin engellemesidir. Ses ormanlarda kaybolur. Bilimsel incelemeler susturma etkisinin yapraklardan kaynaklandığını meydana koymuştur. Yolların kenarlarında ağaçların dizili olmasının sebeplerinden birisi de gürültü pisliğinin önlenme amacıdır.